Aftrekpercentage autokosten
20/09/2021, 14:09

Sinds aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) geldt zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting de volgende regeling inzake de aftrek van kosten van personenauto's (en daarmee gelijkgestelde voertuigen zoals auto's voor dubbel gebruik) :

(i) bij voertuigen met "een uitstoot van 200 gram CO2 per kilometer of meer" zijn de kosten "met betrekking tot het gebruik" van het voertuig (inclusief brandstofkosten) uniform slechts tot beloop van 40 % aftrekbaar;

(ii) "in alle andere gevallen" moet het aftrekpercentage worden berekend volgens een bepaalde formule die o.m. rekening houdt met de CO2-uitstoot van het voertuig; het aftrekpercentage geldt ook hier voor alle "kosten met betrekking tot het gebruik" van het voertuig (inclusief brandstofkosten), en kan niet lager zijn "dan 50 %, noch hoger zijn dan 100 %" (waarbij, althans in de personenbelasting, een uitzondering geldt voor voertuigen aangeschaft vóór 1 januari 2018 : voor deze voertuigen geldt nog altijd een aftrekpercentage van "minimum 75 %"). De formule heeft momenteel tot gevolg dat voor wagens zonder CO2-uitstoot het aftrekpercentage 100 % bedraagt.

Het wetsontwerp voert in verschillende stappen een drastische hervorming door van deze regeling. Ook hier zijn er een aantal verschilpunten te noteren in vergelijking met het initiële voorontwerp van wet. Daarmee rekening houdend, zien de hoofdlijnen van de hervorming er nu als volgt uit.

Vanaf aanslagjaar 2021

Het voormelde eerste geval (cf. de uniforme aftrekbeperking van 40 %) wordt uitgebreid tot de voertuigen waarvoor "geen gegevens met betrekking tot de CO2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen".

De uitbreiding is van toepassing vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

Vanaf aanslagjaar 2022

Vanaf aanslagjaar 2022 worden de kosten i.v.m. "laadstations voor elektronische wagens" (tijdelijk) onttrokken aan de aftrekbeperking (zie daarover verder).

Vanaf aanslagjaar 2024

In het kader van de 'formule' om het aftrekpercentage te bepalen (cf. het voormelde tweede geval), wordt een afwijkende regeling ingevoerd ten aanzien van een vanaf 1 januari 2023 aangekocht, geleased of gehuurd "oplaadbaar hybridevoertuig" : voor een dergelijk voertuig wordt de aftrek geplafonneerd op 50 % wat de "benzine- of dieselkosten" betreft. Deze beperking geldt dus niet voor de 'elektriciteitskosten' teneinde bij deze voertuigen het gebruik van de elektromotor "extra" aan te moedigen (MvT, 8).

De regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2024 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2023.

Merk op dat vanaf 1 januari 2026 (aanslagjaar 2017) deze maatregel vervalt wat de voertuigen met CO2-uitstoot betreft die onder het hierna vermelde 'uitdoofscenario' vallen (omdat de aftrek dan in ieder geval beperkt wordt tot maximum 50 %; zie verder).