Privacy Policy

Deze policy bevat de richtlijnen, welke UNIAC BV, met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Brusselsesteenweg 119 A met btw-nummer BE0420 692067 hanteren bij de verwerking van persoonsgegevens, conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en andere relevante wet- en regelgeving.
UNIAC bv wenst u te vragen deze privacy policy aandachtig te lezen, daar dit document essentiële informatie bevat over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een deel van deze gegevens hebben betrekking op uw persoonsgegevens en in dit kader delen wij U het volgende mee.
Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
Hieronder wordt opgesomd voor welke doeleinden UNIAC uw persoonsgegevens verwerkt op en welke grondslag de verwerking steunt. De verwerking van persoonsgegevens heeft betrekking op uw hoedanigheid als cliënt van het kantoor maar ook op de zakelijke relatie van onze cliënten (zoals de situatie waarin u leverancier of klant bent van onze cliënt).
Dienstverlening
In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens door UNIAC verwerkt. Het gaat onder meer om de volgende categorieën persoonsgegevens: (digitale) identificatiegegevens, contactgegevens, financiële gegevens, ...
Dit om UNIAC bv ertoe te brengen om haar diverse dienstverlening ten aanzien van haar cliënten uit te voeren.
Niet-limitatief kan dit bijvoorbeeld zijn het opnemen van het auditmandaat, het voeren van de boekhouding, fiscale adviezen, juridische adviezen, bijstand op maat, …
UNIAC bv is tevens onderhevig aan verschillende wettelijke verplichtingen. Opnieuw kan hier niet-limitatief onder meer verwezen worden naar het cliëntenonderzoek in de anti witwaswet en de wettelijke verplichting inzake het bijhouden van sociale, fiscale en boekhoudkundige documenten.
Voor de verbetering van onze dienstverlening maken wij tot slot continu werk van optimalisatie van onze (interne) processen en het exploreren van nieuwe services.
De door ons verstrekte consultancy maakt de verwerking van persoonlijke gegevens afhankelijk van de dienst(en) waarvan de cliënt gebruik maakt.
Zo verwerken wij bijvoorbeeld in sommige gevallen ook persoonlijke gegevens van de werknemers van onze cliënten. Tevens verwerken wij persoonsgegevens van werknemers en klanten van onze cliënten tijdens de uitvoering van een audit. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens van cliënten tijdens het bijhouden van accounts en persoonsgegevens van familieleden van cliënten in kader van adviesverlening op gebied van vermogensplanning.
Website
In het kader van de toegang die u zichzelf verleent tot en het gebruik dat u maakt van onze website, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Uw IP-adres
• Uw surfgedrag (Google Analytics)
• Cookies
UNIAC bv verwerkt bovenstaande gegevens met het oog op het optimaliseren van de inhoud en de werking van de website, overeenkomstig de behoeften van de bezoeker daarvan. Voor deze verwerking beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang dat wij hebben bij het aanbieden van een vlot toegankelijke, begrijpelijke, adequate, volledige en relevante website.
Voor meer informatie aangaande het gebruik van de website be.vgd.eu, wordt verwezen naar de cookie policy.
Direct marketing
Bij het bezorgen van nieuwsbrieven en folders (elektronisch of per post), worden volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Uw naam en voornaam
• Uw adres
• Uw e-mailadres
Bovenstaande gegevens worden verwerkt met het oog op de personalisatie van onze nieuwbrief en onze folders, alsook om u op de hoogte te brengen van voor uw onderneming relevante en interessante informatie. Dit betekent dat wij u informatie opsturen waarvan wij denken dat u dit interessant kan vinden en/of de informatie u kan helpen bij de zoektocht naar een geschikte kandidaat of werkgever. Meer specifiek kan dit gaan over promoties, aanbiedingen, netwerk- en klantenevenementen, rapporten, vacatures.
UNIAC bv doet dit op basis van het gerechtvaardigd belang. Wij besteden immers grote zorg aan het op maat aanbieden van deze direct marketing, zodat dit zeer nauw aansluit bij de interesses of toekomstperspectieven van de ontvangers.
U kan te allen tijde en kosteloos uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden kenbaar maken. U richt daartoe een eenvoudig verzoek tot UNIAC bv, te bereiken via het e-mailadres info@uniac.be .
Geen verplichting om gegevens over te maken
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens over te maken aan UNIAC bv. U bent zich er evenwel van bewust dat de weigering van een aantal basisgegevens tot gevolg kan hebben wij in de onmogelijkheid verkeren bepaalde diensten te verlenen.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens die door UNIAC bv worden verwerkt, worden bewaard conform de wettelijke verplichting die UNIAC bv daartoe heeft of tot zolang deze gegevens nodig zijn om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. Persoonsgegevens die bewaard worden krachtens de wet van 18 september 2017 (identificatiegegevens, afschrift van bewijsstukken, interne en externe lasthebbers, alsmede de uiteindelijke begunstigden) worden, in overeenstemming met de wet, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.
Andere persoonsgegevens dan hierboven vermeld worden slechts bewaard gedurende de termijnen voorzien in de toepasselijke wetgeving, zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving, en tenzij een langere
Wijzigingen
UNIAC bv behoudt zich het recht voor onderhavige policy te wijzigen.
Indien wezenlijke aanpassingen worden doorgevoerd, nemen wij alle redelijke maatregelen om u op de hoogte te stellen, voordat de wijzigingen van kracht worden.